np

(viết Tắt)

Công Chứng Viên (notary Public)
Viết Tắt
Công Chứng Viên (notary Public)