overwetting

Danh Từ

Sự Làm Quá ướt
Sự Thấm ướt Quá Mức