unscholarly

/' n'sk l li/

Tính Từ

Không Uyên Bác, Không Thông Thái
Không Xứng Là Một Học Gi