Từ điển Anh Việt

bamboo

/bæm'bu:/

Danh Từ

Cây Tre