Từ điển Anh Việt

fractal

(Tech) Phân Dạng; Phép Toán Tạo Hình Phân Dạng