Từ điển tiếng Việt

cú pháp

Dt. (H. Cú: Câu; Pháp: Phép) Phép đặt Câu: Bài Văn Không Coi Trọng Cú Pháp.